วัดพระธาตุเสด็จ

โบราณสถานที่มีการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี โดยอุโบสถและวิหารต่าง ๆ ที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างยิ่งนั้นได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมด แต่ยังคงสภาพศิลปะโบราณเอาไว้ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่น่าชมภายในวัดนี้คือ องค์พระธาตุเสด็จอันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีลักษณะเป็นเจดีย์แบบล้านนาลักษณะคล้ายพระธาตุลำปางหลวง

แต่องค์เล็กกว่านอกจากนี้ยังมีวิหารใหญ่ที่เรียกกันว่า “วิหารกลาง” ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางลีลาองค์ใหญ่ที่มีพุทธลักษณะงดงามนามว่า “หลวงพ่อห้ามญาติ”ส่วนวิหารหลวงเรียกว่า “วิหารจามเทวี” นั้น ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนและวิหารพระพุทธเป็นที่ประดิษฐาน “พระเจ้าดำองค์อ้วน” พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand